Instytucje ochrony konsumentów
Poniedziałek, 26.11.2007. Maria Huma
Konsumentom, których prawa zostały naruszone, pomagają:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony konsumentów, ale nie tylko, bo także w sprawach ochrony konkurencji. W skład Urzędu wchodzi centrala w Warszawie oraz delegatury Urzędu w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Poznaniu, w Warszawie i we Wrocławiu. Organem, który jest wykorzystywany przez UOKiK, jest także podległa mu Inspekcja Handlowa, wraz z Głównym Inspektorem Inspekcji Handlowej.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócić się można wówczas, gdy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów. Z taką sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy bezprawna praktyka dotyka lub może dotyczyć nieograniczonej liczby osób – np. zły system obsługi klienta, wprowadzająca w błąd reklama, nieprawdziwa informacja na opakowaniu produktu, ukryte wady przedmiotu itd. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, faksem, pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu skargi Urząd może wszcząć postępowanie administracyjne i w jego wyniku podejmuje decyzję.

Prezes UOKiK wydaje Dziennik Urzędowy Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym publikuje swoje decyzje. Prezes UOKiK może podawać do publicznej wiadomości także informacje o wynikach kontroli innych organów – np. Inspekcji Handlowej, oraz informacje o innych swoich działaniach, podjętych w zakresie ochrony praw konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 0 22 55 60 800
e-mail: uokik@uokik.gov.pl 
www.uokik.gov.pl

Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania powiatu (lub miasta) w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jego podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Oznacza to, że do Rzecznika można zwrócić się w indywidualnej sprawie, ponieważ jest on naszym reprezentantem, który ma bronić naszych interesów. Może więc skontaktować się z nieuczciwą firmą i spróbować wpłynąć na załatwienie sprawy. Jeżeli to nie poskutkuje, może pozwać przedsiębiorcę do sądu i wziąć udział w postępowaniu.

Obecnie w Polsce działa 369 rzeczników, którzy wspierają nas w rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcą. Ich działalność ma na celu nie tylko pomóc w konkretnej sprawie, ale przede wszystkim przekonać konsumentów do zasadności dochodzenia swoich praw.
Adres i kontakt do odpowiedniego powiatowego rzecznika można znaleźć na stronie UOKiK.

Inspekcja Handlowa podlega Prezesowi UOKiK. Jest ona wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Do jej zadań należy w szczególności kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, kontrola produktów i usług wprowadzonych do obrotu, jak również podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego. Do zadań Inspekcji należy także organizowanie i prowadzenie Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Działają one przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Obecnie w Polsce jest ich 16 oraz 15 ośrodków zamiejscowych. Do sądu polubownego sprawę może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów. Wyroki sądu konsumenckiego, a także ugoda przed nim zawarta, mają taką samą moc jak wyrok sądów powszechnych. Do sądu konsumenckiego można kierować sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-050 Warszawa 
tel.: 0 22 826 23 30
fax: 022 827 22 89
e-mail: sekretariat@giih.gov.pl
www.giih.gov.pl

W indywidualnej sprawie konsument może się zwrócić także do organizacji konsumenckich, np. Federacji Konsumentów bądź Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Reprezentują one interesy konsumentów oraz udzielają nieodpłatnej pomocy konsumentom w dochodzeniu ich roszczeń.

Federacja Konsumentów

Kluby Federacji znajdują się w 48 miastach na terenie całej Polski. Do takiego klubu można się zwrócić osobiście lub zadzwonić. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana i nie wystarczy telefoniczna porada, prawnicy federacji mogą podjąć bezpośrednią interwencję - np. zwrócić się do nieuczciwego sprzedawcy i wykazać mu, że postąpił niezgodnie z przepisami.

Rada Krajowa Federacji Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
tel.: 0 22 827 11 73
fax: 0 22 827 90 59
email: sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl 

Możesz także skorzystać z e-maila: porady_prawne@federacja-konsumentow.org.pl lub w zależności od miejsca zamieszkania:
klub-stoleczny@federacja-konsumentow.org.pl (Warszawa)
gdansk@federacja-konsumentow.org.pl
krakow@federacja-konsumentow.org.pl
wroclaw@federacja-konsumentow.org.pl

Adresy i telefony pozostałych 48 biur Federacji, a także szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

To kolejna organizacja, w której bezpłatnie można uzyskać pomoc i poradę. W odróżnieniu od Federacji Konsumentów nie ma biur regionalnych na terenie kraju, można więc zgłaszać problemy listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Siedziba Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
ul. Gizów 6
01-249 Warszawa
tel.: 0 22 634 0668
fax: 0 22 634 0667
e-mail: sekretariat@skp.pl
 
Szczegółowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia Konsumentów Polskich można znaleźć na stronie: www.skp.pl 

Europejskie Centrum Konsumenckie

Europejskie Centrum Konsumenckie należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) powołanej, aby doradzać konsumentom w sprawach ich praw i organizować łatwy dostęp do procedur odszkodowawczych, zwłaszcza w sprawach ponadgranicznych.

Takie centra znajdują się również w pozostałych 22 krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Islandii.

Jeżeli dokonujesz zakupu w innym kraju lub przez Internet, możes zwrócić się do Centrum o pomoc.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 0 22 556 01 18, 0 22 556 01 14
fax: 0 22 55 60 359
e-mail: info@konsument.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat ECK można znaleźć na stronie: www.konsument.gov.pl, gdzie znajduje się również formularz elektroniczny, za którego pośrednictwem można zadać pytanie. 
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty