Rychły koniec finansowej samowolki wielkich spółek?
Poniedziałek, 21.11.2011. Iwona Bojadżijewa
Rychły koniec finansowej samowolki wielkich spółek?
Trasport drewna z lasu tropikalnego w Kamerunie, fot. Alessandro Rocca, forestedelmondo.pbworks.com
Pod koniec października Komisja Europejska przedstawiła szkic projektu, którego celem będzie zobowiązanie korporacji działających w sektorach leśnym oraz wydobywczym do publicznego ujawniania kwot wypłacanym rządom krajów – w szczególności afrykańskich – w których prowadzą swoją działalność.
Propozycja legislacji wpisuje się w sformułowaną niedawno „Agendę na rzecz zmiany”, będącą częścią europejskiej polityki rozwojowej. Stanowisko Komisji Europejskiej wyłożone zostało w poprawkach do trzech dyrektyw: Dyrektywy w sprawie harmonizacji obowiązków przejrzystości(1), Dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek(2) a także Dyrektywy w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek.
 
Projekt poprawek dotyczy przedsiębiorstw działających w przemyśle wydobywczym oraz leśnym i ma objąć zarówno spółki notowane na giełdzie jak i wielkie korporacje nie będące spółkami akcyjnymi. Objęcie obowiązkiem rozliczania również spółek niegiełdowych stanowi krok naprzód w stosunku do obowiązującego wcześniej prawa, które nakładało taki obowiązek wyłącznie na spółki będące notowane na giełdzie. Nowa ustawa dotyczy więc przede wszystkim firm zajmujących się wydobyciem ropy, gazu ziemnego i minerałów, a także tych eksploatujących zasoby leśne. Wraz z nabyciem przez poprawki mocy prawnej, firmy będą zmuszone do rozliczania wszystkich uiszczonych opłat (w tym opłat koncesyjnych, premii, zysków etc.) w ramach wszelkich projektów oraz w stosunku do wszystkich krajów, w których prowadzą działalność(3). Dotychczas wiele firm starało się obchodzić obowiązujące międzynarodowe oraz lokalne systemy prawne w celu czerpania większych zysków (na przykład poprzez uchylanie się od płacenia podatków czy wręczanie łapówek lokalnym urzędnikom/urzędniczkom) .
 
Oprócz zapewnienia przejrzystości operacji finansowych prowadzonych w krajach bogatych w surowce naturalne, zaproponowane poprawki mają także ograniczyć możliwość ukrywania udziałów korporacji w innych spółkach. Obecna sytuacja prowadzi bowiem do nadużyć, o czym świadczy choćby fakt, że 74-procentowy udział Porsche w spółce Audi-Volkswagen pozostał aż do 2008 roku niejawny(5).
 
Poprawiona dyrektywa ma również na celu promowanie zrównoważonego biznesu. Konieczność rozliczania się spółek z kwot przekazanym rządom krajów rozwijających się sprawi, że rządy te będą musiały otwarcie rozliczać się przed obywatelami/obywatelkami swoich krajów z tego, w jaki sposób pieniądze zostały wydane. W konsekwencji być może uda się ograniczyć sytuacje, w których pieniądze wpłacane przez spółki z wymienionych wyżej sektorów trafiają do kieszeni wysokich urzędników/urzędniczek państwowych i w żaden sposób nie przyczyniają się do poprawy warunków bytowych lokalnej ludności. Na marginesie trzeba też zaznaczyć, że w niektórych krajach (m.in. afrykańskich) lokalne prawo zabrania publicznego ujawniania informacji na temat kwot przekazanych na ręce rządu danego kraju. Proponowana ustawa nie będzie więc dotyczyć projektów wykonywanych przez spółki z sektorów wydobywczego i leśnego w tychże krajach.
 
Propozycja Komisji Europejskiej wzbudza entuzjazm europejskich urzędników/urzędniczek. Michel Barnier, komisarz ds. wewnętrznego rynku i usług finansowych wypowiada się o niej w ten sposób: „Idąc o krok dalej od amerykańskiego Aktu Dodd-Frank, Komisja stała się dziś awangardą jeśli chodzi o promowanie przejrzystości. Interes krajów rozwijających się został umieszczony na czele wewnątrz-europejskiej legislacji. Ten gest przyczyni się do polepszenia naszych stosunków z Afryką za sprawą zwiększenia wzajemnej przejrzystości oraz rzetelnej sprawozdawczości”(6). Wspomniany przez Barniera amerykański „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” to rozbudowana ustawa, dotycząca między innymi ochrony finansów konsumentów. Znajduje się w nim wzmianka na temat przemysłu wydobywczego, której celem jest zagwarantowanie przejrzystości w odniesieniu do opłat przekazanych na ręce „amerykańskiego lub innych rządów w związku z przemysłowym wydobyciem ropy, gazu ziemnego oraz minerałów”(7). Amerykańskie spółki mają obowiązek zamieszczać informacje na ten temat w rocznych raportach oraz na oficjalnych stronach internetowych.
 
Projekt ustawy spotkał się również z aprobatą ze strony organizacji pozarządowych. Globalna koalicja ugrupowań obywatelskich „Publish What You Pay” zamieściła na swojej stronie następującą wypowiedź: „Niejawność kwot wypłacanych przez spółki z branży naftowej, gazowej i minerałowej zbyt często doprowadzała do korupcji, przemocy oraz wojen domowych w wielu bogatych w surowce naturalne krajach. Co więcej, istniejąca sytuacja przyczynia się do powiększania ubóstwa z uwagi na fakt, że otrzymywane kwoty nie są inwestowane w rozwój podstawowych świadczeń, takich jak służba zdrowia czy edukacja”(8). Zdaniem tej organizacji, nowa regulacja dotyczyć będzie 200 giełdowych oraz 400 niegiełdowych spółek europejskich.
 
 

(4) Op. Cit.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Ola 22.11.2011 16:26
Rozumiem, że poprawione dyrektywy będą musiały być wdrożone przez państwa członkowskie? Jak to wygląda w praktyce?

Projekty