Czas na zmianę. Razem możemy powstrzymać głód i marnowanie żywności!
Poniedziałek, 13.07.2015. Maria Huma
Czas na zmianę. Razem możemy powstrzymać głód i marnowanie żywności!
Rola supermarketów w Europie i Polsce znacznie wzrosła w ostatnich latach. Konsumenci robią w nich zakupy. Rolnicy i dostawcy sprzedają im swoje produkty. To od nich zależy, czy drobni rolnicy na całym świecie zarobią na utrzymanie.
Dominacja supermarketów na rynku oraz ich podwójna rola zarówno nabywców, jak i sprzedawców dają im ukrytą, niekwestionowaną władzę, mającą wpływ na środowisko, gospodarkę i prawa nas wszystkich, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. W rezultacie nikt, kogo niepokoi ubóstwo i globalne nierówności, nie może pominąć kontrowersyjnej kwestii supermarketów.
 
Supermarkety marnują ogromne ilości jedzenia. Już na najniższym szczeblu łańcucha dostaw można zaobserwować naganne praktyki. Warzywa lub owoce, przeznaczone dla sieci handlowych, są niszczone, jeśli ich kształt nie odpowiada narzuconym standardom. Ogromne zamówienia są anulowane, a producenci nie otrzymują za nie wynagrodzenia. Przy rosnącej koncentracji rynku zależność producentów od sprzedawców detalicznych także się zwiększa. Podczas gdy sieciom detalicznym udaje się zapewnić sobie zyski, warunki w łańcuchu dostaw się pogarszają: drobni producenci są wypierani z rynku, a w większości krajów globalnego Południa rośnie wyzysk i zanieczyszczenie środowiska.
 
 Do najbardziej rażących przykładów nieuczciwych praktyk handlowych należą:
  • Jednostronne cięcie cen przez supermarkety, bez konsultacji z dostawcami.
  • Zmiany umów handlowych działające wstecz.
  • Nadmierne przenoszenie wydatków i ryzyka na producentów.
  • Zrywanie relacji handlowych bez uprzedzenia i z niesprawiedliwych powodów.
  • Modyfikacje zamówień wprowadzane w ostatniej chwili.
  • Grożenie producentom rozwiązaniem umów handlowych, jeśli nie będą mogli spełnić. wyśrubowanych wymogów sieci supermarketów.
  • Nakładanie przez sieci supermarketów wygórowanych kar na producentów, którzy nie są w stanie dostarczyć ustalonej wcześniej ilości produktu.
 
Tego rodzaju praktyki tylko niekiedy spotykają się z reakcją ze strony producentów, gdyż działają oni w warunkach ciągłego zagrożenia utratą głównych kontrahentów, a tym samym środków utrzymania. Z nieuczciwymi praktykami handlowymi bardzo trudno radzić sobie producentom, nawet tym z krajów globalnej Północy. W krajach rozwijających się, gdzie ubezpieczenia społeczne są słabo rozwinięte, a możliwości zatrudnienia niewielkie, efekty takich praktyk stają się jeszcze groźniejsze.
W ostatnich latach dostrzeżono problem nieuczciwych praktyk handlowych i debatowano nad nim na poziomie polityki unijnej. Niestety te marginalne starania miały znikomy wpływ na warunki życia ludzi pracujących na plantacjach i w fabrykach.

ONZ chce do 2030 roku zmniejszyć ilość wyrzucanego jedzenia o połowę. Właśnie teraz pojawiła się szansa na zmianę. UE rozpoczęła konsultacje na temat powstrzymania niesprawiedliwych praktyk sieci handlowych w ramach nowego planu redukcji skali marnowanej żywności. Przypadek Francji, która zakazała wyrzucać supermarketom niesprzedaną żywność pokazał, że zmiana jest możliwa.
 
Dołącz się do ruchu przeciw marnowaniu jedzenia na całym świecie i niesprawiedliwym praktykom handlowym supermarketów, które przyczyniają się do powiększenia głodu na świecie.
 
Podpisz petycję do Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej i domagaj się ostrzejszych regulacji unijnych, które położą kres dramatycznej sytuacji producentów i rolników uprawiających owoce tropikalne, które lądują w naszych supermarketach
Podpisz petycję popierającą przyjęcie ustaw obligujących sieci handlowe do nieodpłatnego przekazywania niesprzedanego jedzenia, upublicznienia informacji o skali wyrzucanej przez nie żywności oraz do powołania ciała badającego niesprawiedliwe relacje handlowe między supermarketami a ich dostawcami, a zwłaszcza przypadki zmuszania rolników do niszczenia własnych plonów.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty