Baza wiedzy: Turystyka
Degradację środowiska przyrodniczego wynikającą z niezrównoważonego rozwoju przemysłu turystycznego możemy zaobserwować gołym okiem: zanieczyszczenie wody i powietrza, degradacja gleby, zwiększenie ilości odpadów, hałas, zmiany w krajobrazie. Wszytsko to prowadzi do kurczenia się cennych przyrodniczo obszarów i zaniku bioróżnorodności.

Projekty