Pytaj o chemię: Nagradzamy firmy za zaangażowanie w komunikację o SVHC
Wtorek, 01.03.2022. Katarzyna Salus
Pytaj o chemię: Nagradzamy firmy za zaangażowanie w komunikację o SVHC
Kto zdobędzie nagrodę za najlepszą komunikację w łańcuchu dostaw? Która firma okaże się najbardziej świadomym sprzedawcą w Europie? Zachęcamy polskie firmy do zgłaszania swojej kandydatury do nagród AskREACH!
Zarządzanie informacjami o zawartości substancji chemicznych w wyrobach jest wyzwaniem dla wielu firm w całej Europie. Niektóre aktywnie się z nim mierzą i wprowadziły zmiany w swojej polityce zamówień lub przeznaczyły środki na działania komunikacyjne w tym zakresie. W ramach kampanii Pytaj o chemię (LIFE AskREACH) konsorcjum składające się z międzynarodowych organizacji i instytucji biorących udział w projekcie, przyzna nagrodę firmom za największą motywację w zapewnieniu rzetelnej komunikacji na temat substancji chemicznych w wyrobach oraz w informowaniu konsumentów.
 
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swoją firmę do 31 maja 2022 wypełniając formularz na stronie internetowej. Szczegóły zgłoszenia będą widoczne tylko dla jury przyznającego nagrody.
 
Nagroda AskReach będzie przyznawana w dwóch kategoriach:
 
1. Dla sprzedawcy o największej świadomości na temat SVHC.
 
2. Dla firmy za najlepszą komunikacją na temat SVHC w łańcuchu dostaw.
 
Przeczytaj warunki uczestnictwa w języku polskim oraz zapoznaj się wnioskiem zgłoszeniowym.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.
Zgłoś swoją kandydaturę do nagród AskREACH i pokaż konsumentom, że nie jest ci wszystko jedno! Oprócz samej nagrody zwycięskie firmy zyskają widoczność na różnych platformach partnerów projektu w całej Europie!
 
SVHC. Co to jest?
 
Definicję SVHC możemy znaleźć w artkule 57, który definiuje SVHC jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozrodczości (CMR), trwałe, ulegające bioakumulacji i toksyczne (PBT), bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB), lub o podobnym znaczeniu, np. substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (ED). Substancje spełniające jedno lub więcej z tych kryteriów zostają dodane do tzw. listy kandydackiej, która jest aktualizowana co pół roku. Znalezienie się substancji na tej liście natychmiast nakłada na producentów obowiązek dostarczenia odbiorcom odpowiednią karty charakterystyki. Z punktu widzenia konsumentów, istotny jest artykuł 33 mówiący o obowiązku odpowiadania na pytania dotyczące produktów zawierających związek z listy kandydackiej (do 45 dni).
 
Projekt Pytaj o chemię (LIFE AskREACH) ma na celu pomóc konsumentkom i konsumentom w korzystaniu z przysługującego im prawa do informacji o SVHC w produktach codziennego użytku, a firmom w stosowaniu się do jego wymogów, przez zwiększanie świadomości wśród obu tych grup na temat niebezpiecznych substancji, a także przez zapewnienie narzędzi do efektywnego zarządzania komunikacją o SVHC.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty