Baza wiedzy: Chemikalia
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC – Substances of Very High Concern) to m.in. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko. Problemem jest brak informacji dotyczących występowania tych substancji w produktach oraz brak świadomości producentów na temat obowiązku ich przekazywania konsumentom.

Projekty