O projekcie: Zamówienia publiczne

Kupuj odpowiedzialnie przez zamówienia publiczne

 
Zamówienia publiczne stanowią prawie 9% PKB Polski i w 2013 r. wyniosły ponad 142 mld. zł. Ich skala czyni z instytucji publicznych kluczowych konsumentów w Polsce, a przez to naturalnych adresatów działań Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie promujących odpowiedzialne zakupy.
 
Projekt służy monitorowaniu procesu implementacji w polskim prawodawstwie nowej Dyrektywy UE dot. zamówień publicznych oraz upowszechnianiu międzynarodowych standardów wdrażania zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP).Zaplanowane działania są odpowiedzią na niewystarczające umocowanie zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) w polskim prawodawstwie i przepisach wykonawczych, ograniczoną promocję ZZP ze strony instytucji publicznych oraz niewystarczającą współpracę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zrównoważonych zamówień publicznych.
 
Dowiedz się więcej
 
W ramach projektu powstała Grupa Robocza na rzecz ZZP angażująca ok 12 organizacji pozarządowych wymieniających się informacjami, doświadczeniami, podejmujących wspólne akcje rzecznicze. W wyniku badań powstał raport będący diagnozą możliwości, barier, strategii dla rozwoju ZZP. Na podstawie rekomendacji w nim zawartych prowadzone były dalsze działania rzecznicze kierowane do parlamentu i instytucji samorządowych. W projekcie powstały trzy analizy eksperckie przybliżające różne aspekty ZZP, w szczególności zrównoważony łańcuch dostaw, etykiety społeczne i środowiskowe, dobre praktyki zastosowania ZZP. Odbyły się 3 debaty eksperckie tworzące przestrzeń do dyskusji dla różnych grup zainteresowanych ZZP, w tym: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz obywateli i obywatelek.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" (Polska) oraz Farmtiden i vare hender (Norwegia).
 
Projekt jest częścią programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
 
Przyłącz się
 
Zapraszamy do kontaktu z nami przedstawicieli/ki instytucji publicznych, ekspertów/ki z dziedziny zamówień publicznych i organizacje pozarządowe chcące zaangażować się na rzecz rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce.

Aktualności

Projekty